Kolejne obiekty dziedzictwa na liście 7 Najbardziej Zagrożonych

HomepageKolejne obiekty dziedzictwa na liście 7 Najbardziej Zagrożonych

17 kwietnia 2024 r. Europa Nostra i Instytut Europejskiego Banku Inwestycyjnego ogłosiły listę 7 Najbardziej Zagrożonych [7 Most Endangered] obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego w Europie w 2024 roku. Program ten jest jedną z wiodących europejskich kampanii społeczeństwa obywatelskiego na rzecz ochrony dziedzictwa w zagrożeniu.


Na liście[1]znalazły się następujące obiekty i miejsca:

Tegoroczna lista obejmuje obiekty dziedzictwa kulturowego, które zostały poważnie zniszczone przez trzęsienie ziemi w lutym 2023 roku.

Zarząd Europa Nostra wybrał finalistów spośród jedenastu obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego z dziewięciu krajów, znajdujących się wcześniej na tzw. krótkiej liście ogłoszonej przez panel doradczy złożony z ekspertów różnych dziedzin. Nominacje do programu zgłaszane były przez organizacje członkowskie, organizacje stowarzyszone, indywidualnych członków Europa Nostra oraz członków European Heritage Alliance.

O wyborze obiektów zadecydowała ich wyjątkowa wartość kulturowa oraz zagrożenie, na jakie są obecnie narażone. Istotnym elementem oceny było również znaczne zaangażowanie w ich ratowanie społeczności lokalnych, podmiotów publicznych i prywatnych, a także potencjał w zakresie pełnienia roli katalizatora zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego.

Każdy z wybranych obiektów otrzyma dotację Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 10 tysięcy euro, która przeznaczona zostanie na sfinansowanie działań ochronnych.

Zespół ekspertów Europa Nostra i Instytutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego wraz z organizacjami nominującymi oraz innymi partnerami niebawem rozpocznie ewaluację wybranych obiektów, której efektem będzie raport techniczny i finansowy zawierający zalecenia dotyczące planowanych działań.


Znalezienie się na liście 7 Najbardziej Zagrożonych mobilizuje do działania oraz pomaga w uzyskaniu niezbędnego wsparcia publicznego i prywatnego. Ponadto przyczynia się do zwiększania świadomości oraz wzmacniania poczucia tożsamości europejskiej oraz przynależności do szerszej europejskiej wspólnoty.

Obecnie na liście (zainicjowanej w 2013 roku) znajduje się już siedemdziesiąt obiektów i miejsc dziedzictwa z ponad trzydziestu krajów w całej Europie. Program 7 Najbardziej Zagrożonych prowadzony jest przez Europa Nostra we współpracy z Instytutem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) przy wsparciu programu Unii Europejskiej „Kreatywna Europa” poprzez projekt sieciujący European Cultural Heritage Agora.


[1] Obiekty i miejsca wymieniane są w kolejności alfabetycznej jeśli chodzi o kraj, w którym się znajdują.