EuROPEJSKI Hub DZIEDZICTWA

HomepageEuropean Heritage Hub

Europejski Hub Dziedzictwa to jeden z największych projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego obejmujący swym zasięgiem całą Europę, którego celem jest wsparcie zielonej, społecznej i cyfrowej transformacji. Kraków Heritage Hub należy do konsorcjum projektu składającego się z 21 europejskich organizacji i instytucji.

Projekt ma za zadanie mobilizować oraz wzmacniać w Europie ruch oparty na dziedzictwie kulturowym poprzez gromadzenie szerokiej wielowymiarowej wiedzy specjalistycznej oraz różnorodnych zasobów. Projekt realizowany jest przez konsorcjum złożone z europejskich organizacji i instytucji zajmujących się polityką kulturalną, zarządzaniem dziedzictwem kulturowym, rzecznictwem na rzecz kultury i dziedzictwa oraz jego digitalizacją, edukacją i promocją.

Projekt odpowiada na potrzebę stworzenia bardziej stałego huba dziedzictwa w Europie, który zgromadzi różnorodnych interesariuszy w celu zapewnienia bardziej ustrukturyzowanej współpracy i koordynacji działań na wszystkich poziomach zarządzania, od lokalnego po europejski i międzynarodowy. Opierając się na rozległej wiedzy i doświadczeniu konsorcjum, Hub ma na celu realizację wielu priorytetowych celów Unii Europejskiej oraz jej kluczowych partnerów w Europie i poza nią. Szczególny nacisk zostanie położony na działania w dziedzinie klimatu i zielonej transformacji; integracji, spójności i dostępności; a także innowacji i transformacji cyfrowej. Niniejsze trzy przekrojowe zagadnienia stanowiąc sedno całego projektu osadzone zostaną horyzontalnie we wszystkich jego działaniach.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską i będzie realizowany początkowo przez okres dwóch lat, od maja 2023 do kwietnia 2025 roku.

Konsorcjum

Projekt skupia partnerów reprezentujących odpowiednio wszystkie poziomy administracyjne (unijny, krajowy, regionalny i/lub lokalny) i odpowiadających jednocześnie na wszystkie priorytety projektu (budowanie umiejętności, badania, komunikacja itp.). Odznaczają się oni szeroką wiedzą oraz doświadczeniem, które przekładają się na wszystkie aspekty dziedzictwa w całej Europie.

Lider Projektu

Europa Nostra 

Europa Nostra będzie prowadzić i koordynować wszystkie działania przy nieocenionym wkładzie i współpracy partnerów.

Kluczowi europejscy partnerzy (współbeneficjenci) projektu

Europeana Foundation

Eurocities

KU Leuven – poprzez HERKUL – KU Leuven Institute for Cultural Heritage

ICLEI – Local Governments for Sustainability

Te cztery europejskie instytucje/organizacje posiadają odpowiednią ogólnoeuropejską wiedzę i doświadczenie w pracy nad tematami podejmowanymi przez niniejszy projekt – ze szczególnym nakierowaniem na działania w dziedzinie klimatu, włączenia społecznego i transformacji cyfrowej.

Inni strategiczni partnerzy projektu

Society of Friends of Kraków History and Heritage – jako koordynator Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe

ELLINIKI ETAIRIA – Society for the Environment and Cultural Heritage – jako koordynator Europa Nostra Heritage Hub for South Eastern Europe and Eastern Mediterranean

Cinquantenaire 2030 – jako nowo utworzona organizacja, która przyczyni się do funkcjonowania Europejskiego Huba Dziedzictwa w centrum procesu decyzyjnego UE w Brukseli

Centro Nacional de Cultura – jako krajowa reprezentacja Europa Nostra w Portugalii, która gotowa jest podjąć się prowadzenia przyszłego Hubu Dziedzictwa w Lizbonie

Hispania Nostra – jako krajowa reprezentacja Europa Nostra w Hiszpanii, która w ramach Europejskiego Hubu Dziedzictwa będzie koordynować działania związane z młodzieżą

European Music Centre – jako koordynator sieci European Musician Museums and Houses Network, który w ramach Europejskiego Hubu Dziedzictwa będzie koordynować działania związane z muzyką

Partnerzy ci będą odpowiedzialni za koordynację działań regionalnych Europejskiego Hubu Dziedzictwa lub działań o wymiarze horyzontalnym, takich jak działania młodzieżowe i muzyczne.

Partnerzy stowarzyszeni przy projekcie

Organisation of World Heritage Cities

City of Kraków

City of Athens

Municipality of Lisbon

Directorate-General for Cultural Heritage

Calouste Gulbenkian Foundation

SUMUS

Inni partnerzy wspierający projekt

European Students’ Association for Cultural Heritage (ESACH)

European Union Youth Orchestra (EUYO)

Cele projektu

Pilotażowy projekt Europejski Hub Dziedzictwa to platforma stworzona zarówno do wymiany wiedzy, tworzenia sieci, szkolenia oraz budowania potencjału, jak i rzecznictwa dla interesariuszy dziedzictwa kulturowego na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. Hub ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w dziedzictwo kulturowe Europy. Kontynuując założenia Europejskiego Roku Młodzieży 2022 koncentruje się w szczególności na przyciąganiu młodszego pokolenia specjalistów ds. dziedzictwa. Ponadto Hub napędza również analizę polityczną, rozwój i rzecznictwo, budując powiązania z istniejącymi już inicjatywami na szczeblu UE oraz generuje kampanie komunikacyjne i uświadamiające na temat szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego.

W ramach projektu powstanie niezależna platforma rzecznictwa i wiedzy skupiająca szerokie grono interesariuszy związanych z dziedzictwem kulturowym, której działanie ma się przyczynić do budowania bardziej zrównoważonej, innowacyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości dla dziedzictwa kulturowego. Hub będzie wzmacniał synergię i potencjał do współpracy pomiędzy istniejącymi inicjatywami i podmiotami w zakresie dziedzictwa, promował holistyczne i zintegrowane polityki na wszystkich szczeblach zarządzania i administracji, a także wspierał specjalistów i wolontariuszy zajmujących dziedzictwem w pozyskiwaniu nowych umiejętności niezbędnych do adaptowania się do zmian zachodzących w naszych społeczeństwach – w zakresie cyfrowym, środowiskowym i społecznym.

Dzięki innowacyjnym narzędziom oraz kreatywnym kampaniom rzeczniczym i uświadamiającym projekt będzie silnie łączył i aktywnie angażował odpowiednio rozszerzone sieci wszystkich partnerów tak by finalnie móc dotrzeć do ogółu obywateli. Szczególny nacisk zostanie położony na wspomniane powyżej budowanie potencjału i zaangażowanie młodego pokolenia studentów i profesjonalistów zajmujących się dziedzictwem.

Tło projektu

Projekt bazuje na sukcesie Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 oraz na Europejskich Ramach Działania na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego, ustanowionych przez Komisję Europejską w celu uchwycenia i zwiększenia skali sukcesu Europejskiego Roku Dziedzictwa oraz zapewnienia jego trwałego wpływu poprzez ambitny zestaw 60 działań. Kontynuuje również dziedzictwo Europejskiego Roku Młodzieży 2022 i wnosi wkład w Europejski Rok Umiejętności 2023.

Media społecznościowe dedykowane Europejskiemu Hubowi Dziedzictwa

Galeria

Launch of the European Heritage Hub project