Mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej

HomepageMapowanie NGO w sektorze dziedzictwa w Europie Środkowo-Wschodniej

Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie przeprowadzi pilotażowe mapowanie pozarządowego sektora dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlaczego

Sektor pozarządowy zajmujący się dziedzictwem na terenie Europy Środkowo-Wschodniej do tej pory nie został dokładnie przeanalizowany. Wedle naszej wiedzy brak jest badań na temat jego wielkości, rodzajów prowadzonej działalności a także wyzwań, z którymi się zmaga w różnych krajach regionu. By Europa Nostra mogła wypełniać swoją misję bycia głosem europejskich organizacji zajmujących się dziedzictwem kulturowym a Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie mógł się rozwijać niezbędna jest szczegółowa wiedza na temat tego sektora.

Zakres terytorialny

Europa Środkowo-Wschodnia (Czechy, Białoruś, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Ukraina) wchodząca w zakres działań Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie oraz Bułgaria i Rumunia jako część byłego bloku komunistycznego, z uwagi na podobną historię i jej konsekwencje dla sektora pozarządowego.

Cele

Celem badania jest zdobycie wiedzy na temat sektora dziedzictwa w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym jego wielkości, głównych zainteresowań i podejmowanych działań, zróżnicowania krajów, stojących przed nimi wyzwań, potrzeb i oczekiwań. W wyniku projektu powstanie raport wraz z rekomendacjami oraz metodologią, które mogą posłużyć jako narzędzia do kolejnych analiz sektora pozarządowego zajmującego się dziedzictwem w innych częściach Europy. Intencją zespołu projektowego jest powtarzanie mapowania co dwa lata co pozwoli śledzić zmiany zachodzące w sektorze.

Metodologia

W celu zwiększenia wiarygodności i ważności wyników badania, wykorzystując koncepcję triangulacji, połączą takie metody badawcze jak:

  • Analiza danych zastanych
  • Analiza danych statystycznych
  • Kwestionariusz ankiety online
  • Pogłębione wywiady indywidualne i grupowe z członkami Europa Nostra oraz z kluczowymi ekspertami
  • Badania Fokusowe / Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) zrealizowane w każdym z krajów
  • Wizyty studyjne
  • Dyskusje okrągłego stołu

Aby przezwyciężyć potencjalny problem bariery językowej, w każdym z krajów objętych projektem wyznaczeni zostaną eksperci-facylitatorzy, którzy ułatwią gromadzenie danych oraz kontakt z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Definicje

Na potrzeby projektu opracowaliśmy i przyjęliśmy następującą definicję dziedzictwa oraz definicję organizacji pozarządowej zajmującej się dziedzictwem:

Definicja dziedzictwa

„Dziedzictwo jest częścią naszego kulturowego DNA. Mówi nam, kim byliśmy i kim jesteśmy dzisiaj”.

[Thorbjorn Jagland, Sekretarz Generalny Rady Europy].

Definicja organizacji pozarządowej zajmującej się dziedzictwem

Obywatelski opiekun dziedzictwa działający na wielu polach; organizacja pozarządowa działająca w obszarze dziedzictwa, której działalność wnosi istotny wkład w ochronę, zarządzanie i promocję dziedzictwa kulturowego i naturalnego, materialnego, niematerialnego i cyfrowego, na poziomie lokalnym, krajowym, międzynarodowym lub międzykulturowym. Jej aktywność oraz wysiłki przez nią podejmowane mogą obejmować różne dziedziny, od konserwacji i dokumentacji, badań, edukacji i budowania potencjału, rozwijania świadomości wartości dziedzictwa i ochrony tożsamości kulturowej, (re)interpretacji i twórczego wykorzystywania dziedzictwa, angażowania i wzmacniania pozycji społeczności, po rzecznictwo, pośrednictwo i gromadzenie poparcia dla zmian w polityce dziedzictwa.