Konwencja z Nikozji: odpowiedź wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa przeciwko dobrom kultury – Ryga, 15–16 czerwca 2023

HomepageKonwencja z Nikozji: odpowiedź wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa przeciwko dobrom kultury – Ryga, 2023

Rada Europy w ramach łotewskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Rady Europy we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Kultury Łotwy organizuje międzynarodową konferencję zatytułowaną „Konwencja z Nikozji: odpowiedź wymiaru sprawiedliwości na przestępstwa przeciwko dobrom kultury”, która odbędzie się w Rydze, w Łotwie, 15–16 czerwca 2023 roku.

Konferencja zgromadzi ekspertów rządowych i decydentów politycznych, jak również przedstawicieli różnorodnych organizacji międzynarodowych, ekspertów akademickich, przedstawicieli grup społeczeństwa obywatelskiego oraz lokalnych, krajowych i regionalnych interesariuszy, którzy opierając się na konkretnych studiach przypadków oraz wymianie doświadczeń debatować będą nad poprawą współpracy międzynarodowej w zakresie zapewnienia coraz wyższego poziomu ochrony światowego dziedzictwa kulturowego.

Cele konferencji:

  • wymiana opinii, obaw oraz podejść reprezentowanych przez różnorodnych interesariuszy w walce z nielegalnym handlem dobrami kultury oraz z ich niszczeniem;
  • omówienie korzyści i wyzwań związanych z ratyfikacją Konwencji Rady Europy o przestępstwach przeciwko dobrom kultury, znanej jako Konwencja z Nikozji;
  • zachęcanie państw do podpisania i ratyfikowania Konwencji z Nikozji.

Językami roboczymi konferencji będą angielski i łotewski wraz z tłumaczeniem symultanicznym zapewnionym przez władze łotewskie.

Obecna sytuacja na Ukrainie, gdzie dziedzictwo kulturowe jest celowo atakowane, a zrabowane artefakty mogą być nielegalnie wywożone sprawia, że zainteresowanie ochroną dziedzictwa kulturowego przed uszkodzeniem i/lub zniszczeniem musi wzrastać. Sytuacja ta podkreśla znaczenie Konwencji Rady Europy w sprawie przestępstw przeciwko dobrom kultury, znanej jako konwencja z Nikozji, w reagowaniu na przestępstwa związane z dobrami kultury w sytuacjach konfliktowych i pokonfliktowych.

Jako traktat prawnokarny, Konwencja z Nikozji jest jedynym prawnie wiążącym instrumentem mającym na celu zapobieganie tego typu przestępstwom i zwalczanie ich poprzez wzmocnienie reakcji wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a jednocześnie wspieranie współpracy międzynarodowej. Konwencja z Nikozji, otwarta do podpisu w 2017 roku, weszła w życie 1 kwietnia 2022 roku liczy obecnie sześć Państw-Stron, a kolejnych siedem jest sygnatariuszami. Konwencja z Nikozji stanowi rozwinięcie uregulowań przyjętych w Europejskiej konwencji o przestępczości przeciwko dobrom kultury sporządzonej w Delphi dnia 23 czerwca 1985 roku, która nie weszła jednak w życie.

Zachęcamy do udziału.

Formularz rejestracyjny