Europa Nostra stworzy Europejski Hub Dziedzictwa

HomepageEuropa Nostra stworzy Europejski Hub Dziedzictwa

Projekt zgłoszony przez Europa Nostra wspólnie z grupą partnerów – Fundacją Europeana, Eurocities, ICLEI, KU Leuven oraz Europa Nostra Heritage Hub w Krakowie – został wybrany do sfinansowania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację projektu pilotażowego ustanawiającego Europejski Hub Dziedzictwa.

Celem tego ambitnego projektu jest mobilizacja całego europejskiego środowiska zaangażowanego w szeroko pojęte kwestie dziedzictwa, dzięki gromadzeniu wiedzy fachowej i połączeniu zasobów wszystkich partnerów. Projekt będzie realizowany w okresie wiosna 2023 – wiosna 2025.

W ramach projektu Europejski Hub Dziedzictwa powstanie niezależna platforma rzecznictwa i wiedzy skupiająca szerokie grono interesariuszy związanych z dziedzictwem kulturowym, której działanie ma się przyczynić do budowania bardziej zrównoważonej, innowacyjnej i sprzyjającej włączeniu społecznemu przyszłości dla dziedzictwa kulturowego. Hub będzie wzmacniał synergię i potencjał do współpracy pomiędzy istniejącymi inicjatywami i podmiotami w zakresie dziedzictwa, promował holistyczne i zintegrowane polityki na wszystkich szczeblach zarządzania i administracji, a także wspierał specjalistów i wolontariuszy zajmujących dziedzictwem w pozyskiwaniu nowych umiejętności niezbędnych do adaptowania się do zmian zachodzących w naszych społeczeństwach – w zakresie cyfrowym, środowiskowym i społecznym.

Cieszymy się, że rozpoczynamy nowe europejskie przedsięwzięcie w 2023 roku, w którym przypada sześćdziesiąta rocznica naszej organizacji. Europa Nostra jest bardzo dumna, że może pełnić rolę koordynatora przyszłego Europejskiego Hubu Dziedzictwa, który wyniesie nasze wieloletnie partnerstwo z Unią Europejską na jeszcze wyższy poziom. Jest to niezwykle ambitne zadanie, którego z przyjemnością podejmujemy się wraz z fantastyczną grupą europejskich i regionalnych partnerów. Będziemy dążyć do zaangażowania jak najszerszego grona interesariuszy dziedzictwa, w tym członków Europejskiego Sojuszu na rzecz Dziedzictwa i Sieci Dziedzictwa Klimatycznego oraz młodego pokolenia specjalistów w zakresie dziedzictwa. Europejski Hub Dziedzictwa powinien działać dla wszystkich! Pomoże nam w dalszym działaniach na rzecz podnoszenia znaczenia dziedzictwa kulturowego jako strategicznego zasobu dla przyszłości Europy i niezwykle cennego czynnika umożliwiającego osiągnięcie wielu priorytetowych celów Unii Europejskiej oraz jej kluczowych partnerów w Europie i poza nią,

powiedziała Sneška Quaedvlieg-Mihailović, Sekretarz Generalna Europa Nostra.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu w rozwijanie stale powiększającej się sieci specjalistów i wolontariuszy zajmujących się dziedzictwem w całej Europie, Europa Nostra podejmie się roli lidera projektu. Projekt zgromadzi partnerów reprezentujących wszystkie poziomy administracyjne (unijny, krajowy, regionalny i/lub lokalny) oraz priorytety projektu (takie jak budowanie umiejętności, badania, komunikacja itp.). Europa Nostra będzie prowadzić i koordynować wszystkie działania przy nieocenionym wkładzie i współpracy partnerów.

Główni partnerzy europejscy (współbeneficjenci) projektu:

Europeana Foundation

Eurocities

KU Leuven (poprzez HERKUL – KU Leuven Institute for Cultural Heritage)

ICLEI – Local Governments for Sustainability

Te cztery europejskie instytucje/organizacje posiadają odpowiednią ogólnoeuropejską wiedzę i doświadczenie w pracy nad tematami podejmowanymi przez projekt – ze szczególnym naciskiem na działania w dziedzinie klimatu, włączenia społecznego i transformacji cyfrowej. Współpracowali już z Europa Nostra jako członkowie naszej sieci, Europejskiego Sojuszu na rzecz Dziedzictwa lub w ramach innych projektów finansowanych przez UE.

Innymi strategicznymi partnerami projektu są:

  1. Towarzystwo Miłośników Zabytków i Historii Krakowa (jako koordynator Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe w Krakowie);
  2. ASBL Horizon 50-200(jako nowo utworzona organizacja, która przyczyni się do funkcjonowania Europejskiego Huba Dziedzictwa w centrum procesu decyzyjnego UE w Brukseli);
  3. Centro Nacional de Cultura(jako reprezentacja krajowa Europa Nostra w Portugalii, która jest gotowa podjąć się prowadzenia przyszłego Hubu Dziedzictwa w Lizbonie);
  4. Hispania Nostra (jako krajowa reprezentacja Europa Nostra, która będzie koordynować działania związane z młodzieżą w ramach Europejskiego Hubu Dziedzictwa); oraz
  5. European Music Centre(jako koordynator sieci European Musician Museums and Houses Network, który będzie koordynował działania związane z muzyką w ramach Europejskiego Hubu Dziedzictwa).

Partnerzy ci będą odpowiedzialni za koordynację działań regionalnych Europejskiego Hubu Dziedzictwa lub działań o wymiarze horyzontalnym, takich jak działania młodzieżowe i muzyczne.

Część partnerów stowarzyszonych będzie wspierała istniejące lub planowane centra regionalne, m.in. Organisation of World Heritage Cities (w Kanadzie), Miasto Kraków, Miasto Ateny (Grecja) i Directorate-General for Cultural Heritage (Portugalia).

Inni partnerzy wspierający projektu to: European Students’ Association for Cultural Heritage (ESACH) i European Union Youth Orchestra (EUYO). 

Materials from event

2022

PDF       —       Size: 250 MB


PDF       —       Size: 250 MB


PDF       —       Size: 250 MB